Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu umpalumpa.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim – fyzická osoba Bc. Martin Haász, IČO: 46 776 362, DIČ: 1078152339, miesto podnikania Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa, číslo ŽR: 450/12007 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu umpalumpa.sk (ďalej len ako „obchod“), ktorý prevádzkuje predávajúci. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

1.2. Kúpna zmluva je zmluva, na základe ktorej vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy – tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy – tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

1.3. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom obchodu, t. j. výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu alebo ponukového katalógu.

1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár odoslaný kupujúcim adresovaný predávajúcemu, obsahujúci najmä informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, spracovaný systémom obchodu alebo e-mailová správa obsahujúca najmä informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP, odoslaná predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

1.5. Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

1.6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho sa rozumie tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe osobitných požiadaviek daných kupujúcim.

1.7. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

1.8. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zo strany kupujúceho.

1.9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.10. Odborným posúdením sa rozumie písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

1.11. Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: Bc. Martin Haász
Miesto podnikania: Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 46 776 362
DIČ: 1078152339
Predávajúci nie je platcom DPH.
Telefón: +421 944 270 176
E-mail: info@umpalumpa.sk

Bankové spojenie:
IBAN: SK90 8330 0000 0020 0109 3826
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Peňažný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

1.12. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49/A
950 50 Nitra 1
tel. č. 037/772 0216
www.soi.sk

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, zrušenie objednávky

2.1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

2.2. Predávajúci ponúka návrhy na uzavretie kúpnych zmlúv prostredníctvom obchodu v slovenskom jazyku.

2.3. Kupujúci je oprávnený odoslať objednávku predávajúcemu až po jasnom a zrozumiteľnom oboznámení sa s VOP spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.4. Predávajúci po zaregistrovaní elektronickej objednávky zašle kupujúcemu bezodkladne e-mail o zaregistrovaní elektronickej objednávky spolu s číslom tejto elektronickej objednávky. E-mail o zaregistrovaní elektronickej objednávky nie je zo strany predávajúceho akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme potvrdzujúcej e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu (tzv. e-mail o potvrdení objednávky) alebo vo forme telefonického potvrdenia objednávky predávajúcim (ďalej len ako „zmluva“).

2.6. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho vyžiadať si od kupujúceho preddavok vo vopred dohodnutej výške.

2.7. Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí včas predávajúcemu kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky bližšie špecifikované v bode 6.1. VOP.

2.8. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru môže predávajúci tovar uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa.

2.9. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do momentu odoslania e-mailu o potvrdení objednávky predávajúcim kupujúcemu podľa bodu 2.5. VOP. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo formou e-mailovej správy. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

2.10. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Zrušenie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy, dôsledkom čoho predávajúci nezašle kupujúcemu e-mail o potvrdení objednávky podľa bodu 2.5. VOP, t. j. nedôjde k uzavretiu zmluvy.

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Predávajúci zašle kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy ako prílohy e-mailu o potvrdení objednávky podľa bodu 2.5. VOP.

3.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v obchode. Predávajúci môže u kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo formou e-mailovej správy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má predávajúci aj v prípade, ak prijme od kupujúceho preddavok podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo celú cenu za tovar. Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatený preddavok podľa bodu 2.4. VOP, časť ceny alebo celú cenu za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u kupujúceho.

3.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci - spotrebiteľ alebo kupujúcim - spotrebiteľom určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Uplatnením práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho sa kúpna zmluva ruší od začiatku a súčasne aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

 • a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodný vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v ďalších prípadoch, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

3.5. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe, formou e-mailovej správy alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu miesta podnikania predávajúceho: Bc. Martin Haász, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa (ďalej len ako „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné prevziať tu: Odstúpenie od zmluvy.

3.6. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty bližšie špecifikovanej v bode 3.3. VOP.

3.7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy v originálnom obale späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri tovare, ktorý nie je vzhľadom na jeho povahu možný vrátiť prostredníctvom pošty, znáša kupujúci aj tieto náklady na vrátenie tovaru.

3.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

3.10. Predávajúci vráti kupujúcemu preukázateľné platby bodu 3.9. VOP rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak kupujúci neuviedol iný spôsob platby v oznámení o odstúpení od zmluvy, bez účtovania žiadnych ďalších poplatkov.

3.11. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.

3.12. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátení tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, najmä používaním tovaru, poškodením tovaru, zničením tovaru a stratou tovaru.

3.13. Ak kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.3. a 3.5. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 3.9. VOP kupujúcemu a zároveň mu vzniká nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

IV. Dodacie podmienky

4.1. Miestom dodania tovaru sa rozumie miesto uvedené v objednávke, t. j. najmä odberné miesto, bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo kupujúceho. Tovar bude dodaný kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke prostredníctvom dopravcu, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Náklady na dopravu znáša kupujúci. Cena dopravy je nasledovná:

Slovenská republika
Kuriér: 4,10 €
Zásielkovňa.sk: 3,50 €
Poštovné pri objednávke nad 70 € je zadarmo.

Česká republika
Zásielkovňa.sk: 132 Kč
Poštovné pri objednávke nad 1900 Kč je zadarmo.

4.2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim podľa bodu 1.7. VOP.

4.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej lehote po akceptovaní návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v dodacej lehote, upovedomí kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru.

4.4. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Po doručení neprevzatej zásielky predávajúci upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky a vyžiada si od neho informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v lehote do 3 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

4.5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom dokumentáciu tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe, dodací list, záručný list, faktúru alebo doklad o kúpe. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí dodať kupujúcemu namiesto záručného listu faktúru alebo doklad o kúpe.

V. Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru s odkladacou podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho má kupujúci k prevzatému tovaru práva a povinnosti uschovávateľa.

5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

VI. Kúpna cena a platby

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky. Súčasťou kúpnej ceny nie je poradenská činnosť, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky. O povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky je kupujúci informovaný prostredníctvom týchto VOP. Zároveň bude kupujúci oboznámený o konkrétnej povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, poštovné a iné náklady a poplatky v zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

6.2. Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „zľava“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

6.3. Zaplatenie kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru, poštovného a iných nákladov a poplatkov, bližšie špecifikovaných v bode 6.1. VOP, sa uskutočňuje dobierkou v mieste dodania tovaru, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo platbou online cez platobnú bránu. V prípade platenia bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je peňažný záväzok splnený okamihom pripísania sumy peňažného záväzku na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v platnom znení. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v elektronickej podobe, v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení.

VII. Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použiteľné veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.

7.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

7.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci oprávnený tovar skontrolovať a v prípade zistenia zjavnej vady alebo poškodenia je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a s dopravcom bezodkladne vyhotoviť záznam rozsahu a povahy poškodenia tovaru. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá, ak kupujúci nevyužil právo vykonať prehliadku tovaru. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:

 • a) rozdiel v množstve tovaru,
 • b) dodanie iného tovaru,
 • c) mechanické poškodenie,
 • d) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný, poškodený tovar a podobne),
 • e) chýbajúce príslušenstvo tovaru.

7.5. Zistené zjavné vady je kupujúci povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

7.6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.8. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.9. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

 • a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo bola spôsobená neodbornou montážou tovaru,
 • b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • c) vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • d) boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
 • e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,
 • f) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy resp. boli spôsobené zásahom vyššej moci tzv. vis major,
 • g) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním,
 • h) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

7.10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú bez zbytočného odkladu u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

7.11. Doba, ktorá plynie od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po dobu, kedy je kupujúci povinný prevziať tovar po skončení opravy, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

7.12. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Záručná doba

7.13. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.14. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.15. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v § 620 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“). V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

7.16. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Uplatnenie reklamácie

7.17. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho info@umpalumpa.sk alebo listom či osobne po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode s predávajúcim v mieste podnikania predávajúceho na adrese: Bc. Martin Haász, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa, Slovenská republika. Spolu s oznámením o uplatnení reklamácie je kupujúci povinný na adresu sídla predávajúceho doručiť reklamovaný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny.

7.18. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu) za účelom vyrozumenia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

7.19. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.

7.20. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.21. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

7.22. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa bodov 7.6., 7.7. a 7.8. VOP, na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 1.10. VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.23. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 7.22. VOP druhá veta.

7.24. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.25. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

7.26. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

VIII. Riešenie prípadných sporov

8.1. Kupujúci - spotrebiteľ sa zaväzuje riešiť prípadné spory prioritne mimosúdnou cestou. V prípade sporu je kupujúci povinný najskôr kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie. Ak nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode ohľadom sporu, tak následne je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo riešiť spor prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy (ďallej len ako „ODR“) na riešenie svojich sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu ODR, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme ODR vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP spravuje príslušnými právnymi predpismi SR, ktorými sú najmä príslušné ustanovenia: zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. V prípade, že kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, tak zmluvný vzťah sa vo veciach neupravených VOP spravuje aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v platnom znení.

9.2. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 12.08.2022 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

V Šali, dňa 12.08.2022