Ochrana osobných údajov

Podnikateľ Bc. Martin Haász, IČO: 46 776 362 sa zaväzuje dodržiavať Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Bezpečnosť osobných informácií, ktoré s nami zdieľate je veľmi dôležitá a preto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás bezpečne uschované. Touto cestou Vám bližšie vysvetlíme, akým spôsobom využívame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli ponúknuť lepší a personalizovanejší nákup.

Definície základných pojmov:

Osobné údaje podľa § 2 zákona o ochrane osobných údajov:

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba podľa § 5 písm. n) zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Na účely nákupu v našom e-shope treba rozumieť pod dotknutou osobou najmä osobu kupujúceho.

Súhlas dotknutej osoby podľa § 5 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov:

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Na účely nákupu v našom e-shope treba rozumieť potvrdenie súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho) zaškrtnutím políčka pred objednávkou tovaru.

Prevádzkovateľ podľa § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Na účely nákupu v našom e-shope treba rozumieť pod prevádzkovateľom podnikateľa Bc. Martina Haásza, IČO: 46 776 362, ktorý sa podieľa na prevádzkovaní internetového obchodu umpalumpa.sk.

Sprostredkovateľ podĺa § 5 písm. p) zákona o ochrane osobných údajov:

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Na účely nákupu v našom e-shope treba rozumieť pod sprostredkovateľom zamestnancov podnikateľa Bc. Martina Haásza, IČO: 46 776 362 (prevádzkovateľ).

Zodpovedná osoba podľa § 5 písm. s) zákona o ochrane osobných údajov:

Zodpovednou osobu je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona.

Spracúvanie osobných údajov podľa § 5 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov:

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Informačný systém podľa § 5 písm. l) zákona o ochrane osobných údajov:

Informačným systémom je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prípustné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

Marketingový informačný systém je usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podnikateľom Bc. Martin Haászom, IČO: 46 776 362 za účelom informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných podnikateľom Bc. Martin Haászom, IČO: 46 776 362 a v súvislosti so získavaním výhod zo strany podnikateľa Bc. Martina Haásza, IČO: 46 776 362.

Bc. Martin Haász, IČO: 46 776 362, DIČ: 1078152339, miesto podnikania Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa, číslo ŽR: 450/12007 ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je Bc. Martin Haász, IČO: 46 776 362, DIČ: 1078152339, miesto podnikania Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa, číslo ŽR: 450/12007, e-mail: info@umpalumpa.sk

2. Zodpovedná osoba za kontaktné údaje nie je určená.

3. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom:

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv (najmä kúpna zmluva na základe objednávky kupujúceho),
 • informovanie o stave objednávky,
 • sledovanie stavu objednávky,
 • e-mailová a telefónna komunikácia,
 • registrácia a založenie účtu na stránke www.umpalumpa.sk,
 • preprava a doručovanie zásielok,
 • riešenie sťažností, reklamácií a odstúpenie od zmluvy,
 • riešenie sporov (mimosúdne, súdne, alternatívne),
 • štatistické spracovanie,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
 • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu, newsletter, spotrebiteľské súťaže,
 • správa registratúry,
 • spracúvanie osobných údajov na účely zamedzenia a zneužívania trestnej činnosti.

Osobné údaje sa spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. ods. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

4. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

5. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: fyzické osoby/právnické osoby (kupujúci) a obchodní partneri (dodávatelia).

6. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. obchodné meno alebo názov právnickej osoby, fakturačná adresa t. j. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby, dodacia adresa v prípade, že je dodacia adresa iná ako fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ subjektu (len pri právnických osobách).

7. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z.). Ide o subjekty, ktorých súčinnosť je potrebná pre správne vybavenie Vašej objednávky, a to najmä:

 • kuriérska spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec – osobné údaje sú odovzdané dopravcovi podľa toho ako sú vyplnené v objednávke dotknutej osoby (kupujúceho). Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom môže dopravca kontaktovať kupujúceho a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica – k údajom poskytnutým na doručenie poštovej zásielky patrí meno a priezvisko, doručovacia adresa, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak i suma, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť,
 • poskytovateľ IT služieb,
 • znalci alebo iné odborné osoby (pri reklamáciách),
 • bankové inštitúcie (za účelom spracovania platieb)
 • orgány verejnej moci.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

8. Prenos do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

9. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, poštou).

10. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení), uzatvorenie a správa zmluvy (najmä uzavretie kúpnej zmluvy, registrácia a založenie účtu na web stránke www.umpalumpa.sk), oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov podnikateľa Bc. Martin Haásza, IČO: 46 776 362 (najmä zákaznícky servis, zamedzenie a zabránenie zneužívania trestnej činnosti) a súhlas (najmä pre účely marketingu, newsletter).

Využitie osobných údajov Právny základ
Založenie účtu na umpalumpa.sk, spravovanie účtu dotknutej osoby Zmluva
Spracovanie objednávok dotknutej osoby, notifikácie o stave objednávky, reklamácie, otázky dotknutých osôb Plnenie zmluvy
Správa siete, webovej stránky a bezpečnosť osobných údajov Zákonná povinnosť
Zisťovanie, vyšetrovanie a nahlasovanie ekonomickej trestnej činnosti Zákonná povinnosť / oprávnené záujmy
Marketingová komunikácia s cieľom informovať dotknutú osobu o špeciálnych ponukách, akciách, nových kolekciách a výpredajoch. Poskytovanie online reklamy. Personalizácia webovej stránky a administrácia. Súhlas

11. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu: info@umpalumpa.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom (§§ 19-21),
 • na opravenie osobných údajov (§ 22),
 • na vymazanie osobných údajov (§ 23),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§§ 24-25),
 • na prenosnosť údajov (§ 26),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov (§ 27),
 • na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (§28),
 • obhajovať svoje práva prostredníctvom prevádzkovateľa, zodpovednej osoby (ak je určená) alebo podaním podnetu na šetrenie, resp. podaním sťažnosti dozornému orgánu v SR: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, web: www.uoou.sk. (s tým spojené konanie v zmysle § 99 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov)

12. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

13. Vaše osobné údaje sú v e-shope okrem vybavenia objednávok používané aj k zasielaniu reklám alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

14. Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu zo strany nepovolaných osôb.

15. Internetový obchod www.umpalumpa.sk nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať v prípade, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca.

16. Na účely nákupu má dotknutá osoba povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia nie je možné úspešne vybaviť objednávku na základe kúpnej zmluvy.

 

Program Overené zákazníkmi


Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.